fbpx
Skip to content Skip to footer

Všeobecné obchodní podmínky na dodání zboží a služeb VSM, spol.  s.r.o.

 

I. Obecná ustanovení

  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. VSM, spol. s r.o., IČ: 15526194, se sídlem Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava (dále jen „VSM“) a objednatele. VOP tvoří nedílnou součást příslušné smlouvy, zejména kupní smlouvy (nabídky), uzavírané mezi společností VSM jako dodavatelem a objednatelem (dále jen „smlouva“). Není-li společnost VSM vlastníkem dodávaného zboží, nýbrž daný obchod pouze zprostředkovává, platí mezi smluvními stranami pouze ta ustanovení těchto obchodních podmínek, jejichž aplikace přichází v takovém případě v úvahu. Je-li objednatelem spotřebitel ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 , občanského zákoníku (dále též jen „občanský zákoník“), uplatní se tyto VOP pouze v rozsahu neodporujícímu ustanovením občanského zákoníku určeným na ochranu spotřebitele.
  • Smlouva se považuje za uzavřenou jen v případě písemného souhlasu obou (všech) smluvních stran s jejím obsahem. V případě, že nabídka společnosti VSM bude přijata, byť i s dodatkem nebo odchylkou, která nemění podstatně podmínky nabídky, smlouva je uzavřena pouze tehdy, pokud VSM vyjádří písemný souhlas s přijatým pozměněným textem nabídky. Písemná forma je v souladu s ust. § 562 občanského zákoníku zachována, je-li právní jednání učiněno elektronickými prostředky (zejména faxem nebo e-mailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu), jež umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky v případech, kdy je to obvyklé.
  • Dohodne-li se společnost VSM a objednatel písemně v konkrétní smlouvě na jiných (odchylných) podmínkách spolupráce, než je uvedeno v těchto obchodních podmínkách, pak platí mezi smluvními stranami primárně jejich vzájemná dohoda v konkrétní smlouvě, a teprve subsidiárně se uplatní tyto VOP. Obchodní podmínky objednatele platí pouze v případě, že s nimi společnost VSM při uzavření příslušné smlouvy vyjádřila svůj výslovný písemný souhlas. V případě, že obchodní podmínky objednatele podmiňují použití těchto VOP výslovným písemným souhlasem objednatele, uplatní se kolizní ustanovení § 1751 odst. 2 občanského zákoníku.

 

II. Cena a platební podmínky

  • Dodávky VSM se řídí dodacími podmínkami Incoterms 2018. Cenou se rozumí cena za zboží a služby společnosti VSM včetně ceny za přepravu a náklady na balné (doložka DAP dle Incoterms 2018). Doložka DAP Incoterms 2018 se uplatní jak v mezinárodním smluvním vztahu, tak i pro dodání zboží na území České republiky, tedy i v případě, kdy je smlouva uzavírána pouze mezi subjekty se sídlem či bydlištěm v České republice.
  • Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, je cena splatná do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu objednateli, kdy daňový doklad se považuje za řádně doručený i elektronickými prostředky, a to ke dni odeslání daňového dokladu. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za plnění dle smlouvy je objednatel povinen uhradit společnosti VSM smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Takto stanovená smluvní pokuta za porušení povinností objednatele se nedotýká případného nároku společnosti VSM na náhradu škody nebo úroků z prodlení.
  • Platby se hradí způsobem určeným společností VSM, přednostně převodem na předem určený účet společnosti VSM.
  • V případě, že si objednatel sjedná dodávku zboží na dobírku a zboží neodebere od přepravce, budou mu doúčtovány všechny vícenáklady spojené se zpětnou dopravou zboží. Dále mu bude účtováno skladné u společnosti VSM, a to nejméně ve výši 0,25 % z ceny zboží za každý den uskladnění. Zboží bude po vrácení opět zasláno objednateli. Při opětovném nepřevzetí bude zboží uskladněno a vydáno až po zaplacení plné ceny zboží včetně skladného. Platba za zboží bude uhrazena na základě výzvy k úhradě a daňový doklad jako potvrzení přijetí platby bude vydán až po úhradě celé kupní ceny.

 

III. Dodací lhůty

  • Předpokladem dodržení dodacích lhůt je včasné obdržení veškerých potřebných povolení a podkladů od objednatele, dodržení sjednaných platebních podmínek a jiných závazků ze strany objednatele. Nebudou-li tyto předpoklady včas a řádně splněny, prodlouží se úměrně dodací lhůty. To neplatí v případě, že za prodlení nese výlučně odpovědnost společnost VSM.
  • Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je zboží ze strany společnosti VSM dodáno jeho předáním v místě dodání objednateli. Pokud povaha dodávky vyžaduje její instalaci a uvedení do provozu ze strany společnosti VSM, je splnění dodávky zajištěno podpisem předávacího protokolu ze strany objednatele, případně dokončením instalace a uvedení do provozu předmětného zboží.
  • Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně výrobního programu bez možnosti dodání původního typu zboží nebo k takové inovaci, která mění požadované parametry, funkční vlastnosti nebo kupní cenu zboží podle smlouvy či k prodloužení dodací lhůty proti výše uvedeným termínům, je společnost VSM povinna do 15 dnů poté, co se o takové změně dozví, oznámit tuto změnu objednateli. Kupující může v tomto případě od smlouvy bez náhrady odstoupit nebo požadovat změnu zboží dle aktuální nabídky.
  • V případě nedodržení dodacích lhůt ze strany společnosti VSM může objednatel požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,005 % z ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše 5 % z ceny zboží. To neplatí, bylo-li prodlení způsobeno zásahem vyšší moci nebo z důvodů stojících mimo sféru vlivu společnosti VSM, např. živelní katastrofou, výlukou energií, stávkou, vládními nařízeními, nepokoji nebo podobnou událostí. V takovém případě se dodací lhůty úměrně prodlužují. Objednatel není oprávněn domáhat se náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
  • V případě, že zásah vyšší moci nebo důvod stojící mimo sféru vlivu společnosti VSM znemožňuje částečné nebo celkové splnění uzavřené smlouvy, je společnost VSM zproštěna svých závazků z této smlouvy a není odpovědná za žádné škody ani jiné újmy tím způsobené. Přitom není rozhodné, zda taková příčina existovala v době uzavření smlouvy nebo nastala později, bez ohledu na to, zda mohla být při podpisu smlouvy některou ze smluvních stran v rozumné míře předvídána.
  • Dílčí dodávky jsou přípustné, jejich uskutečnění však podléhá souhlasu společnosti VSM.

 

IV. Výhrada vlastnictví a přechod rizik

  • Zboží zůstává i po nabytí účinnosti smlouvy a předání zboží objednateli ve vlastnictví společnosti VSM. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na objednatele nejdříve okamžikem úplného uhrazení jeho ceny a splnění veškerých nároků, které uplatňuje společnost VSM vůči objednateli na základě vzájemných smluvních vztahů (výhrada vlastnictví).
  • Po dobu trvání výhrady vlastnictví není objednatel oprávněn dát zboží s výhradou vlastnictví do zástavy nebo se zbožím jakkoli disponovat ve vztahu ke třetím osobám (další prodej, nájem apod.). Při zadržení zboží, jeho zabavení nebo jiném disponování či zásahu třetích osob je objednatel povinen neprodleně vyrozumět společnost VSM.
  • Při porušení povinností ze strany objednatele, zvláště pak při prodlení s úhradou jeho peněžitých závazků, je společnost VSM oprávněna vyžadovat vydání zboží s výhradou vlastnictví nazpět, a to i bez nutnosti odstoupení od smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen předmětné zboží společnosti VSM na základě její výzvy na své vlastní náklady ihned vydat, a to doručením přímo do provozovny společnosti VSM nebo odevzdáním přepravci nebo jiné osobě pověřené společností VSM k doručení do provozovny společnosti VSM. V opačném případě se má za to, že objednatel dává svolení k tomu, aby společnost VSM sama předmětné zboží na náklady objednatele odebrala z místa, kde objednatel zboží umístil.
  • Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele doručením zboží do místa určení objednateli.
  • U dodávek bez dovozu objednateli přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele v okamžiku, kdy byla dodávka přistavena k přepravě nebo převzata objednatelem nebo osobou (případně třetí stranou) jím pověřenou.

 

V. Instalace a montáž

  • Pokud není smlouvou stanoveno jinak, objednatel je povinen včas zajistit stavební a technickou připravenost a součinnost pro dodání a zprovoznění zařízení včetně likvidace použitých obalů a odpadů vzniklých v rámci instalace.
  • Zpozdí-li se instalace, montáž nebo uvedení do provozu v důsledku okolností, za něž nenese zodpovědnost společnost VSM, nese objednatel v odpovídajícím rozsahu náklady společnosti VSM vzniklé v souvislosti s čekáním či potřebnými dodatečnými cestami společnosti VSM nebo montážního personálu.
  • Požaduje-li společnost VSM po dokončení instalace, montáže nebo uvedení do provozu protokolární předání zboží, je objednatel povinen převzít a podepsat protokol o předání zboží neprodleně, nejdéle však do jednoho týdne. Pokud se tak nestane, považuje se dodávka po uplynutí stanovené lhůty za protokolárně předanou, a to bez jakýchkoliv vad. Dodávka se považuje rovněž za protokolárně a bez vad předanou v případě, že předmět dodávky začal být (eventuálně po ukončení smluvně sjednané testovací fáze) objednatelem užíván.
  • Pokud společnost VSM provádí instalaci dodávaného zařízení, není objednatel oprávněn rozbalovat dodávku bez přítomnosti osoby oprávněné společností VSM. Objednatel je pouze povinen zkontrolovat neporušenost přepravních obalů.

 

VI. Záruky a reklamace

  • Na zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.
  • Záruka se nevztahuje na vady dodávek způsobené neodborným či neoprávněným zásahem objednatele nebo třetích osob, a vady, u kterých nebylo prokázáno, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, ani na vady vzniklé přirozeným opotřebením, chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků a podmínek, chemickými a elektrolytickými vlivy, atmosférickými poruchami, nesprávným skladováním, stavebními a montážními pracemi jiných osob než od společnosti VSM a osob pověřených společností VSM, a všemi dalšími příčinami bez zavinění společnosti VSM. Záruka se nevztahuje na žádné materiály dodané objednatelem a na konstrukční řešení použitá objednatelem a z tohoto titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost dodávek. Za výrobky (zboží) třetích osob dodané společností VSM odpovídá společnost VSM pouze v rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob. Nárok na reklamaci vad nevzniká při nevýznamných odchylkách od sjednaných vlastností či zanedbatelném omezení upotřebitelnosti. Záruka se u zařízení vyžadujících odbornou instalaci vztahuje pouze na zařízení instalovaná společností VSM, osobami pověřenými společností VSM, případně osobami odborně způsobilými a předem schválenými společností VSM.
  • Případnou reklamaci z důvodu neúplnosti zboží je nutné uplatnit nejpozději do tří dnů po doručení zboží objednat VSM včetně pořízení příslušné fotodokumentace. Reklamaci z důvodu zjevné vady zboží je objednatel povinen uplatnit nejpozději do tří dnů po doručení zboží objednateli, v případě skrytých vad nejpozději do tří dnů od jejich odhalení.
  • Reklamaci je nutné uplatnit písemně. Za písemné uplatnění reklamace je považován e-mail, fax nebo doporučený dopis doručený v příslušné lhůtě pro uplatnění reklamace společnosti VSM. Ostatní formy vytknutí vady nemají účinky reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést přesný popis vady.
  • Společnost VSM je oprávněna se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, a objednatel je povinen mu to umožnit. Bude-li reklamace shledána jako neoprávněná, je objednatel povinen uhradit společnosti VSM veškeré náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním reklamace, včetně cestovních nákladů.
  • Objednatel poskytne společnosti VSM vždy nejprve příležitost k dodatečnému plnění nebo k odstranění vady v přiměřené lhůtě.
  • V případě odstranění vady dodatečným plněním či odstraněním vady dodáním jiného zboží či jeho části, zejména když je jakékoliv zboží či jeho část nezbytné zadat do výroby, je společnost VSM povinna dodat dodatečné plnění či provést odstranění vady dodáním jiného zboží či jeho části do tolika dnů od zahájení reklamace, kolik činila lhůta pro dodání zboží sjednaná v rámci smlouvy.

 

VII. Závěrečná ustanovení

  • Společnosti VSM náleží neomezené vlastnické právo a neomezená práva z duševního vlastnictví k cenovým kalkulacím, výkresům a jiným podkladům zpracovaným v souvislosti s plněním dodávek (dále jen „podklady“). Podklady nesmí být bez souhlasu společnosti VSM zpřístupněny objednatelem třetím osobám. Bude-li toto ustanovení objednatelem porušeno, má společnost VSM právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50 % hodnoty sjednávané zakázky. V případě, že objednatel a společnost VSM neuzavřou smlouvu o dodávce zboží, objednatel je povinen veškeré předané podklady považovat nadále za důvěrné. V případě jejich použití objednatelem ke své podnikatelské činnosti nebo pro své soukromé potřeby vydá společnosti VSM bezdůvodné obohacení.
  • Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.
  • Veškeré otázky smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se pokusí vyřešit smírnou cestou a v dobré víře veškeré spory vzniklé v souvislosti se smlouvou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo vzniklý v souvislosti s ní do deseti (10) dnů, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny u soudu, přičemž s odkazem na ust. 89a o.s.ř. smluvní strany volí jako soud místně příslušný Okresní soud v Jihlavě.
  • Objednatel podpisem těchto všeobecných obchodních podmínek potvrzuje, že byl společností VSM řádně poučen o svých právech vztahujících se k ochraně jeho osobních údajů, zejména byl poučen o jeho právu na i) přístup k osobním údajům; ii) výmaz svých osobních údajů; iii) na omezení zpracování osobních údajů; iv) vznést námitku a v) nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
  • Nevynutitelnost, neplatnost nebo neúčinnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek nemá vliv na vynutitelnost, platnost ani účinnost ostatních ustanovení.